AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

W związku z wprowadzeniem obowiązku wykonania audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw oferujemy wykonanie audytów w oparciu o normę PN-EN 16247.

OBOWIĄZKOWY AUDYT ENERGETYCZNY DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Konieczność cyklicznego wykonywania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa wprowadziła Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831). Obowiązek jego przeprowadzania co 4 lata nałożono na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292),  z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. 

Nowelizacja dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej EED (2023/1791) rozszerzyła ten obowiązek na podmioty, które miały średnie zużycie energii z ostatnich trzech lat wyższe niż 10 TJ (2 778 MWh), (chyba, że mają wdrożony system zarządzania energią). Dla przedsiębiorstw które przekroczą poziom 85 TJ (23 611 MWh) Dyrektywa nakłada obowiązek implementacji systemów zarządzania energią takich jak ISO5001.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu: 

  • przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, w wyniku których poprawia się efektywność energetyczna;
  • dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach  oraz w transporcie.

Zgodnie z przepisami ustawy przedsiębiorca jest zobowiązany: 

  • przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat;
  • do zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przeprowadzonym audycie energetycznym, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia;
  • dołączyć do ww. zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu.

Do kiedy należy przeprowadzić pierwszy audyt?

Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca - po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnieniowego za dwa ostatnie lata obrotowe) - jest podmiotem zobowiązanym, i powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.  

W przypadku gdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2021 roku, kolejny należy przeprowadzić w 2025 roku.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY WSPÓŁPRACY Z KAPE

Oferujemy wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w oparciu o normę PN-EN 16247 oraz przepisy Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Audyt pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których można dokonać optymalizacji oraz wskazanie propozycji działań pozwalających na zwiększenie efektywności wykorzystania energii w realizowanych procesach i użytkowanych instalacjach. Środki na realizację zidentyfikowanych inwestycji mogą być pozyskiwane przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. białych certyfikatów. Skorzystanie z tej ścieżki pozwala na zwrot części poniesionych kosztów inwestycyjnych gdzie ilość uzyskiwanych środków uzależniona jest od wielkości efektu energetycznego a nie od kosztu inwestycji.

Doświadczenie zdobyte w trakcie wielu lat prowadzenia działalności w obszarze efektywności energetycznej pozwala nam na oferowanie klientom audytu, zakończonego raportem, w ramach którego dokonana zostanie:

  • szczegółowa analiza zużycia energii w przedsiębiorstwie, 
  • zbadanie procesów technologicznych oraz instalacji pomocniczych, 
  • analiza obiektów budowlanych oraz transportu pod kątem oszczędności energii, 
  • identyfikacja obszarów znaczących strat, 
  • propozycje działań, w wyniku których podnosi się efektywność energetyczna.

Przeprowadzony w ten sposób audyt energetyczny pozwala nie tylko na spełnienie narzuconego obowiązku ale także na podjęcie świadomej decyzji
o wdrożeniu optymalnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, dopasowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

O szczegóły zapytaj EKSPERTa

Łukasz ZYWAR

Kierownik Działu Efektywności Energetycznej

 kape@kape.gov.pl

 +48 22 626 09 10

Szukasz wykonawcy audytu energetycznego przedsiębiorstwa?
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.