BIAŁE CERTYFIKATY

Finansowanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej
w oparciu o mechanizm świadectw efektywności energetycznej.

Skontaktuj się z nami

CO TO SĄ BIAŁE CERTYFIKATY? JAKIE PRZYNOSZĄ KORZYŚCI?

System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów oparty jest o zapisy Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831). Mechanizm pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii. Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane w Ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną ocenę wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Białe certyfikaty stanową potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii finalnej wynikającej ze zrealizowania przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej. Wydawane są wyłącznie dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej co znaczy, że wniosek do URE należy zgłosić przed podpisaniem umowy z Wykonawcą i rozpoczęciem modernizacji. Oszczędność energii musi być równa bądź większa niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku (czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok). Przedsiębiorstwa zużywające co najmniej 100 GWh energii elektrycznej rocznie mogą liczyć na ekwiwalent wsparcia zbliżonego do białych certyfikatów również dla przedsięwzięć już zrealizowanych, pozwala na to tryb określony w art. 15 ustawy o efektywności energetycznej.

ZA JAKIE MODERNIZACJE MOŻNA POZYSKAĆ BIAŁE CERTYFIKATY?

Listę przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetyczne, za które można ubiegać się o wydanie białych certyfikatów, określa art. 19.1 Ustawy
o efektywności energetycznej oraz Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. 2016 poz. 1184). Należą do nich, m.in.:

1) izolacja instalacji przemysłowych;

2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

3) modernizacja lub wymiana:

  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.

4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;

5) ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii;:

  • związanych z poborem energii biernej,
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • na transformacji,
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;

PROCES POZYSKIWANIA BIAŁYCH CERTYFIKATÓW
PRZY WSPÓŁPRACY Z KAPE

Świadectwo efektywności energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu, u którego realizowane będzie przedsięwzięcie lub podmiotu upoważnionego. Oznacza to, że zamiast zmagać się z formalnościami samodzielnie, firma ubiegająca się o białe certyfikaty może skorzystać z usług doświadczonego partnera. Prezes URE wydaje świadectwo efektywności energetycznej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Kluczowym elementem całego procesu są audyty efektywności energetycznej: pierwszy z nich należy dołączyć do składanego wniosku, drugi sporządzany jest po zakończeniu modernizacji jako potwierdzenie uzyskania planowanej oszczędności energii finalnej. Z wykonania audytu powykonawczego zwolnione są przedsięwzięcia, dla których planowana do uzyskania oszczędność energii finalnej w ciągu roku nie przekracza 100 ton oleju ekwiwalentnego.

W przypadku KAPE, zasady współpracy są proste: udzielamy naszym klientom kompleksowego wsparcia, a wynagrodzenie ustalamy na zasadzie success fee, co stanowi gwarancję, że działamy zawsze w najlepszym interesie klienta. Mając wieloletnie doświadczenie w obsłudze systemu „białych certyfikatów”, KAPE proponuje szeroką pomoc w zakresie identyfikacji przedsięwzięć o odpowiednim potencjale oszczędności energii, przygotowania audytów efektywności energetycznej oraz składania wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej. Naszą wartością jest solidność, transparentność i jakość.

Planujesz modernizację i chcesz pozyskać białe certyfikaty?

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.