REDI4HEAT

Wdrażanie Dyrektywy o Odnawialnych Źródłach Energii (RED) w zakresie ogrzewania i chłodzenia

(RED implementation for heating and cooling) 

https://redi4heat.ehpa.org


AKTUALNOŚCI

Webinarium

27 marca 2024 r. odbyło się webinarium "Let's Talk NECPs: "Ocena planów i badanie barier we wdrażaniu H&C". Podczas spotkania przeprowadzono dogłębną ocenę KPEiK i zidentyfikowano bariery utrudniające wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie ogrzewania i chłodzenia (H&C). Ponadto przedstawiono studia przypadków, które rzuciły światło na skuteczne strategie i potencjalne rozwiązania prowadzące do przezwyciężenia tych barier. Więcej informacji dostępne jest tutaj.

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 13 i 14 października 2022 r. międzynarodowe konsorcjum projektu REDI4Heat spotkało się, aby przedyskutować kolejne kroki, które należy podjąć w celu skutecznej realizacji celów projektu, aby skutecznie osiągnąć spodziewane rezultaty.

O PROJEKCIE

Celem projektu jest wsparcie państw członkowskich we wdrażaniu zapisów Dyrektywy o odnawialnych źródłach energii w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Zadania projektu pomogą w lepszym zrozumieniu niedostatków i braków w obecnej strategii, do których zostanie opracowany zestaw zaleceń obejmujących takie aspekty jak priorytety polityki strategicznej dla ogrzewania i chłodzenia, scenariusze przyjęcia polityki czy najlepsze praktyki.

Uzupełnieniem tych działań będzie organizacja spotkań i wydarzeń związanych z budowaniem świadomości w pięciu docelowych państwach członkowskich uczestniczących w projekcie, w tym w Polsce oraz stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy. Przygotowany zostanie zestaw narzędzi dla władz publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  REDI4Heat jest prowadzony przez europejskie konsorcjum 12 partnerów.

Szczegółowe cele projektu to:

  • Ustanowienie dialogu między branżą ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych (RHC)a agencjami energetycznymi, OSD, władzami lokalnymi, stwarzając możliwość wspólnego postrzegania kształtu optymalnej struktury systemów zachęt dla systemów RHC, w tym aspektów takich jak rozwój kompleksowych ocen, potrzeby szkoleniowe itp.
  • Ocena krajowych ram dotyczących wykorzystania ciepła z odnawialnych źródeł energii w każdym państwie członkowskim, określenie istniejących badań, narzędzi, istniejącej infrastruktury i działań wspierających oraz mapowanie krajowych źródeł energii i potencjału dla sektora ogrzewania i chłodzenia.
  • Określenie scenariuszy przyjęcia rozwiązań w zakresie RHC, w tym integracji ze scenariuszami społeczności energetycznych, dotyczących ograniczania ubóstwa energetycznego, w tym specjalnego wsparcia w zakresie dostępu do odnawialnych rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia dla ubogich energetycznie.
  • Wspieranie władz publicznych w strukturyzowaniu inicjatyw w zakresie planowania, monitorowania i sprawozdawczości oraz zwiększaniu zaangażowania politycznego i zainteresowanych stron, a także w budowaniu zdolności do działania na szczeblu lokalnym.
  • Zaproponowanie środków politycznych w celu zbadania potencjału RHC w Europie do 2030 r., z uwzględnieniem warunków rynkowych, potencjału technologicznego, ram legislacyjnych i regulacyjnych oraz przedstawienie zaleceń dotyczących ulepszonych zrównoważonych zintegrowanych systemów wsparcia RHC.
  • Wspieranie państw członkowskich w ocenie potencjału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz wykorzystania ciepła i chłodu odpadowego w sektorze ogrzewania i chłodzenia, w tym:
  • analiza segmentów priorytetowych nadających się do ich wdrożenia przy niskim ryzyku ekologicznym i ekonomicznym,
  • analiza potencjału dla dużych wdrożeń małych projektów w gospodarstwach domowych,
  • określenie celów pośrednich i środków mających na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogrzewaniu i chłodzeniu oraz, w stosownych przypadkach, wykorzystanie ciepła i chłodu odpadowego poprzez systemy lokalnego ogrzewania i chłodzenia, w celu ustanowienia lub poprawy długoterminowych krajowych strategii dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia.

Czas trwania: listopad 2022 r. - październik 2025 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dostępne wkrótce

KONTAKT


Marek Tobiacelli

mtobiacelli@kape.gov.pl