TRANSPORT ZEROEMISYJNY

Jednostkom JST oraz przedsiębiorstwom oferujemy kompleksowe analizy w zakresie możliwości wdrożenia elektromobilności, w tym bateryjnych pojazdów elektrycznych oraz transportu publicznego napędzanego wodorem

Skontaktuj się z nami

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Elektromobilność obejmuje pojazdy elektryczne oraz infrastrukturę im towarzyszącą. Do pojazdów elektrycznych zaliczyć można pojazdy:

 • wodorowe FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle - Elektryczny pojazd z ogniwami paliwowymi) 
 • elektryczne BEV (Battery Electric Vehicle - Bateryjny pojazd elektryczny). 

W pojazdach wodorowych energia elektryczna wytwarzana jest z wodoru w ogniwach paliwowych w procesie chemicznym, w którym to wodór łączy się z tlenem. W efekcie powstaje wspomniana energia oraz woda w postaci pary. Z kolei bateryjne pojazdy elektryczne magazynują w bateriach pobraną z sieci energię elektryczną.

KAPE zapewnia wsparcie w zakresie opracowania przewidzianych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych :

 • stref czystego transportu,
 • planów rozwoju brakującej infrastruktury ładowania, 
 • analizy kosztów i korzyści wynikających ze świadczenia usług komunikacji miejskiej za pomocą autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu napędzanych silnikami nie powodującymi emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych,
 • planów lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego wzdłuż sieci bazowej TEN-T

 • kompleksową indywidualną ocenę potencjału zastosowania pojazdów elektrycznych,
 • przeprowadzenie analizy opłacalności wdrożenia projektu elektromobilności wraz z kosztorysem i harmonogramem,
 • opracowanie analiz towarzyszących wdrażaniu elektromobilności m.in. oceny oddziaływania na środowisko, analizy ekonomiczne, analizy trwałości, analizy efektów ekologicznych,
 • pomoc w komercjalizacji efektów wdrożeniowych,
 • doradztwo na każdym etapie wdrożenia.

KRAJOWY INTEGRATOR SAMORZĄDOWYCH INICJATYW ROZWOJU ZEROEMISYJNEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NAPĘDZANEGO WODOREM

Polskie cele ochrony klimatu, określone w „Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2020-2030" zakładają 14% udział OZE w transporcie, co wzmocni proces obniżania emisyjności polskiej gospodarki. Samorządy mają obowiązek wymiany transportu na niskoemisyjny. W tym celu mogą skorzystać z dofinansowania inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od teraz jednostki JST mogą również skorzystać z możliwości dofinansowania prac przygotowania inwestycji ze środków pochodzących z programu ELENA, nadzorowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w ramach programu Horyzont 2020.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zaprasza przedstawicieli samorządów do współpracy przy projekcie "Krajowy Integrator samorządowych inicjatyw rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego napędzanego wodorem". Przy udziale KAPE istnieje możliwość dofinansowania aż do 70% na działania przedinwestycyjne (pozostałe 30% JST musi pokryć z innych źródeł), niezależnie od etapu zaawansowania inwestycji.

Zakres proponowanego wsparcia w ramach projektu:

 • Bezpośrednia współpraca z samorządami, które są odpowiedzialne za transport publiczny podczas całego procesu inwestycyjnego (rozmowy i negocjacje)
  ✔ w zakresie zakupu taboru,
  ✔ w zakresie stacji tankowania
 • Wstępna ocena potencjalnych projektów inwestycyjnych,
 • Analizy techniczno-ekonomiczne,
 • Studium wykonalności,
 • Montaż finansowy, we współpracy z instytucją finansującą,
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji,
 • Nadzór nad projektowaniem,
 • SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Analiza Kosztów i Korzyści,
 • Szkolenia w zakresie nowych technologii wodorowych,
 • Wsparcie oraz pośrednictwo podczas rozmów/negocjacji z potencjalnymi dostawcami/wykonawcami

CZEGO POTRZEBUJEMY?

 • Pisemnej wstępnej deklaracji JST przystąpienia do projektu „Integrator ..." planującymi zakup pojazdów i/lub inwestycje w stacje tankowania,
 • Danych ankietowych do identyfikacji zakresu oraz oszacowania wartości poszczególnych inwestycji,
 • Spotkań i rozmów z władzami JST.


Zadbaj z nami o zeroemisyjny transport publiczny!