LOW2HIGH DH

Opracowanie metodyki integracji odnawialnych źródeł energii z wysokotemperaturowymi sieciami ciepłowniczymi

Developing methodologies for the integration of low-grade energy sources into high-temperature district heating networks

https://low2highdh.eu/


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

Ambitny projekt Low2HighDH został rozpoczęty! 25 września był pierwszym dniem pracy międzynarodowego zespołu w gościnnym Madrycie, podczas tzw. Kick-off Meeting. Projekt ma na celu wypracowanie sposobów (model One Stop Shop) implementacji źródeł OZE w sieciach wysokoparametrowych. Uczestnicy zespołu projektowego to eksperci, praktycy, finansiści i profesorowie - entuzjaści racjonalnej transformacji energetycznej. 

O PROJEKCIE

Low2HighDH to 3-letni projekt wspierający kilkanaście przedsiębiorstw ciepłowniczych na Litwie, w Polsce i na Słowacji w procesie wdrażania technologii ciepła niskotemperaturowego lub odpadowego, poprzez promowanie zalet tych źródeł energii i opracowanie planu inwestycyjnego w celu spełnienia kryteriów "efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego", zgodnego z nową definicją wg dyrektywy o efektywności energetycznej.

Wsparcie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych obejmuje proces doradczy w celu uzyskania min. dwóch ofert i wybrania wykonawców wdrożenia. Technologie OZE, które zostaną zbadane, będą obejmować co najmniej kolektory słoneczne, geotermię niskotemperaturową i pompy ciepła. Te ostatnie będą traktowane jako "technologia wspomagająca", umożliwiająca wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł ciepła, a także do wykorzystania ciepła odpadowego. Napędzane elektrycznie pompy ciepła mogą wykorzystywać odnawialną energię elektryczną, na przykład z wiatru i fotowoltaiki. 

Projekt generuje i rozpowszechnia materiały budujące potencjał, z którego mogą skorzystać inne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i inne instytucje. Aktywne zaangażowanie, rozpowszechnianie i powielanie będzie możliwe dzięki stworzeniu szerokiej sieci interesariuszy w trzech krajach objętych studium przypadku i poza nimi. Oczekuje się, że wyniki projektu mogą zainicjować inwestycje o wartości 454 mln EUR w zrównoważoną energię (technologie termiczne OZE + ciepło odpadowe), aby zastąpić 1 TWh/rok energii pochodzącej z paliw kopalnych i ograniczyć emisję CO2 o 291 tys. ton.

Czas trwania: październik 2023 r. – wrzesień 2026 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dostępne wkrótce

KONTAKT

Marek Tobiacelli

mtobiacelli@kape.gov.pl