SPECJALISTYCZNE OBLICZENIA DLA BUDYNKÓW

Pomagamy w dekarbonizacji budynków.

Skontaktuj się z nami

ŚCIEŻKA DEKARBONIZACJI BUDYNKU CRREM

Wykorzystując narzędzie CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) sprawdzamy czy obecne i przyszłe emisje gazów cieplarnianych powstające w trakcie użytkowania budynku wpisują się w ścieżkę dekarbonizacyjną do 2050 wynikającą z celów Porozumienia Paryskiego.

W ramach analizy określony zostaje „stranding year”, czyli rok w którym budynek znajdzie się powyżej ścieżki dekarbonizacyjnej, a więc moment w którym budynek nie spełni standardów w zakresie efektywności energetycznej i emisyjności, jak również oczekiwań rynku względem ryzyk klimatycznych i związanej z nimi wartości rynkowej. Analiza składa się z możliwych do wdrożenia działań dekarbonizacyjnych w budynku wraz z wyznaczaniem optymalnego planu ich realizacji względem ścieżki dekarbonizacji CRREM do roku 2050 lub wcześniej.

ŚLAD WĘGLOWY BUDYNKU

Wykonujemy analizy śladu węglowego w cyklu życia budynku zgodnie z metodyką LCA (Life Cycle Assesment) w oparciu o Normę PN-EN 15978.

Analiza może zostać wykonana na każdym etapie inwestycji zarówno dla nowoprojektowanego jak i istniejącego budynku, a także dla przeprowadzanej renowacji budynku.

Ślad węglowy budynku jest jednym z kryteriów oceny budynków określonych w Taksonomii. Obowiązek obliczania śladu węglowego w przypadku nowych budynków oraz budynków poddawanych renowacji wprowadza również projekt recastu dyrektywy EPBD.

OCENA ZGODNOŚCI BUDYNKU Z WYMAGANIAMI TAKSONOMII i EPBD

Dokonujemy oceny zgodności nowych i poddawanych renowacjom budynków pod kątem spełnienia wymagań stawianych przez regulacje UE określone w Taksonomii oraz Dyrektywie EPBD. Audyt ten dotyczy w szczególności aspektów związanych z klasą charakterystyki energetycznej oraz śladu węglowego budynku.

Przeprowadzamy analizy zużycia energii i emisyjności budynków w stanie obecnym oraz przygotowujemy plany wdrożenia przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną i wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii i ciepła. Plany te uwzględniają harmonogram i cele wynikające z polityki klimatycznej UE, wewnętrznej polityki przedsiębiorstwa w zakresie dekarbonizacji, a także oczekiwania Inwestorów względem nieruchomości.

MODELOWANIE ENERGETYCZNE

Wykonujemy zaawansowane analizy energetyczne z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do modelowania dynamicznego budynków. 

Modelowanie energetyczne metodą godzinową umożliwia uwzględnienie zmiennych w czasie parametrów eksploatacyjnych budynku, co przekłada się na dokładniejsze określenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz oświetlenia w budynkach projektowanych oraz istniejących.

Dobrze wykonany model energetyczny budynku pozwala na optymalne dobranie parametrów i harmonogramów pracy systemów HVAC. Ponadto symulacje dynamiczne pozwalają ocenić jaki wpływ na zapotrzebowanie na energię ma realizacja kilku usprawnień modernizacyjnych, które są od siebie zależne i wpływają na dynamikę cieplną budynku.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa:

 • wielkość zapotrzebowania na energię użytkową, końcowa i pierwotną,
 • udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,
 • wielkość emisji CO2,

Dokument wymagany jest:

 • do dołączenia do zawiadomienia zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (z obowiązku tego wyłączone są domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych),
 • do przekazania przy sprzedaży lub wynajmie budynku/lokalu.

ANALIZA LCC

Przeprowadzamy analizy LCC dla nowobudowanych budynków oraz przedsięwzięć modernizacyjnych.

Analiza kosztu cyklu życia budynku LCC jest techniką stosowaną do określenia wszystkich kosztów ponoszonych podczas całego cyklu życia inwestycji obejmujących koszty planowania, projektowania, nabycia, eksploatacji, konserwacji i likwidacji budynku.

Celem przeprowadzenia LCC jest optymalizacja rozwiązań stosowanych w obiekcie, mających wpływ na początkowe koszty inwestycyjne oraz przyszłe koszty związane z użytkowaniem i eksploatacją budynku.

POMIARY TERMOWIZYJNE

Wykonujemy specjalistyczne pomiary termowizyjne umożliwiające ocenę stanu izolacyjności budynku i instalacji, w tym identyfikację miejsc występowania strat ciepła. Badanie przeprowadzane jest za pomocą kamery termowizyjnej i polega na przedstawieniu rozkładu temperatury powierzchni przez pomiar natężenia promieniowania podczerwonego.

Badania termowizyjne pozwalają na:

 • ocenę jakości wykonania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych,
 • identyfikacje wad budowlanych,
 • wykrywanie miejsc występowania mostków cieplnych,
 • wykrywanie miejsc występowania zawilgoceń,
 • ocenę izolacyjności cieplnej instalacji i urządzeń,
 • wykrywanie miejsc występowania awarii instalacji w budynku.

Na podstawie wykonanych zdjęć termowizyjnych można zidentyfikować miejsca o niższych temperaturach charakteryzujące się znacznymi stratami ciepła w budynku. 

Badania termowizyjne obejmuje przygotowanie raportu z oceną stanu izolacyjności obiektu wraz z dalszymi zaleceniami.

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przeprowadzamy weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych mających wpływ na zapotrzebowanie na energię w budynku oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

W ramach usługi sporządzamy charakterystykę energetyczną budynku oraz przygotowujemy wytyczne do zmian w projekcie, które pozytywnie wpłyną na bilans energetyczny obiektu.

O szczegóły zapytaj EKSPERTa

Szymon Krawczyk

Specjalista ds. Transformacji Energetycznej

 kape@kape.gov.pl

 +48 22 626 09 10

Zapraszamy do współpracy przy analizie energetycznej budynków